கூரை சுவருக்கு நீர்ப்புகா மற்றும் சுவாசிக்கக்கூடிய சவ்வு